email: hajaskatinka@yahoo.com

tel.: 06 70 335 6846